ÚSPORA VODY V PODNICÍCH


PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ do 30. 9. 2022!

Výzva se zaměří na recyklaci a úspory vody ve výrobních i nevýrobních podnicích. 

Ušetřete provozní náklady díky úspoře vody ve vašem podniku.

Na co lze čerpat:

 • Výdaje na technologie, stavební práce, dodávky a služby.

Kdo může čerpat:

 • Malé, střední a velké podniky.

Kolik může projekt získat:

 • 1 - 25 mil. Kč.

Procent podpory:

 • 40 %.

Základní informace

 • Výzva se zaměří na recyklaci a úspory vody ve výrobních i nevýrobních podnicích.

Na co můžete dotaci využít:

 • Snížení spotřeby vody ve výrobním procesu, ale i ve vedlejších provozech (údržba, logistika, doprava, sociální zařízení).
 • Recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další) a ve vybraných odvětvích služeb.
 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech - instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení.
 • Pořízení technologií spojených s parními systémy.
 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody.
 • Optimalizace technologie chlazení (např. náhrada otevřených chladicích věží).
 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody.
 • Budování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod.
 • Posílení kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšení jakosti vody dodávané záložními zdroji.
 • Zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků.
 • Revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu 

           např. výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech.

Na co lze žádat dotaci:

Mezi způsobilé výdaje patří výdaje na pořízení technologií, stavební práce, dodávky a služby.


Hlavní podmínky dotace:

 • Je potřeba splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. - podmínky jsou uvedeny ve Výzvě programu.

 • Žádost o podporu musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a vodní audit.

Specifika a omezení:

V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty:

V rámci výzvy nebude podpořena změna zdrojů vody nebo jejich kapacity a také zemědělská prvovýroba (CZ-NACE A 01, A 02, A 03):

V případě snižování spotřeby vody výrobních a technologických zařízení musí být respektováno:

V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat tři žádosti o dotaci s rozdílným místem realizace.

Smlouvy s dodavateli na plnění klíčových částí předmětu projektu musí být podepsány nejpozději 

do 31. 3. 2023. Žadatel smlouvu doloží nejpozději v termínu do 30. 4. 2023.

V případě, že předmět realizace projektu podléhá územnímu/stavebnímu řízení, bude doloženo Územní rozhodnutí/stavební povolení/společné územní a stavební rozhodnutí s vyznačením právní moci nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát vydaný autorizovaným inspektorem stavební povolení nahrazující nebo kladné vyjádření stavebního úřadu k ohlášení stavby vydané nejpozději 

do 30. 9. 2023 a doložené nejpozději do 31. 10. 2023.