FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY S/BEZ AKUMULACEDatum otevření programu 8. 3. 2022

                                        Příjem žádostí  22. 3. - 30. 6. 2022                                        Celková alokace 4 mld. Kč

                                 Nejzazší datum ukončení projektu: 30. 11. 2023                                     

Co dotační program podporuje?

 • Podporu fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách vč. přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od      1 kWp do 1 MWp vč.
 • Instalace fotovoltaických systémů
 • Instalace fotovoltaických systémů vč. akumulace energie

Co dotační program nepodporuje?

 • Instalace FVE na obytných budovách nebo stavbách pro rodinnou rekreaci  
 • Instalace umístěné na zemi
 • Instalace FVE realizované veřejnými subjekty vč. subjektů v jejich 100% vlastnictví

Pro koho bude program určen?

 • Malé, střední i velké podniky

Kolik může projekt získat?

 • až 100 mil. Kč

Kolik může získat procent podpory?

 • 35 % fotovoltaické systémy
 • 50% pro systém akumulace mimo území hl. m. Prahy 
 • 45% pro systém akumulace na území hl. m. Prahy

Způsobilé výdaje zahrnují pouze investiční náklady na instalaci fotovoltaických elektráren vč. akumulace energie.

Jedná se o tyto způsobilé výdaje:

 • Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny vč. akumulace energie zahrnují: fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, drobný montážní materiál, doprava, instalace VRN (vedlejší rozpočtové náklady).
 • Projektová dokumentace stavby (FTE) - externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace: 1) RDS - realizační dokumentace stavby - podklad pro provedení stavby 2) SKP nebo DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby - zachycení konečného stavu stavby.
 • Inženýrská činnost ve výstavbě - externě nakupované služby autorizovaných fyzických a právnických osob dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě.

Položky nezařaditelné mezi způsobilé výdaje jsou zejména:

 • DPH
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu splátky půjček a úvěrů.
 • Pokuty a penále.
 • Výdaje za záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou.
 • Nákup pozemků a budov leasing.
 • Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací.
 • Výdaje spojené s administrací projektu , pokud Pravidla pro žadatele a příjemce nestanoví jinak.
 • Výdaje, na které je již poskytnuta veřejná podpora a nebo podpora de minimis opatření, která neodpovídají zaměření programu a podmínkám příslušné výzvy nákup použitého vybavení.

Požadavky na žadatele:

 • Žadatel má sídlo a je plátcem daně v České republice a vykonává podporovanou činnost. Žadatel je bez dlužný vůči státu, orgánům EU a svým zaměstnancům a má zveřejněnou účetní závěrku.
 • Žadatel není podnikem v obtížích a nenachází se v konkurzu, úpadku či v likvidaci. Ke dni podání žádosti má uzavřené minimálně 2 po sobě následující účetní období.
 • Žadatel, ani jeho propojené podniky, nemá registrované sídlo v daňovém ráji, a to s více než          25 % celkového podílu na vlastnické struktuře.
 • Žadatel má zapsány skutečné majitele dle § zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

Hlavní podmínky dotace:

 • Podpořeny budou projekty do 1MW. Musí se jednat o střešní instalace.
 • FVE - pouze jedno odběrné místo do sítě. Není stanovena podmínka vlastní spotřeby.
 • Realizace na území ČR včetně území hl. m. Prahy.
 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.

Specifické podmínky dokumenty

 • Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě níže uvedených souborů norem:

Technologie Soubory norem (je-li relevantní)

 • Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730.
 • Měniče IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu.
 • Elektrické akumulátory dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014).

Náležitosti žádosti o podporu

Žadatel musí v okamžiku podání žádosti o podporu předložit následující dokumenty:

 • Příloha č.1 Výzvy: posouzení shody parametrů FVE

Musí být vypracována fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu (zpracovatel):

- držitel platného oprávnění dle § 9 (pracovníci pro provádění revizí) nebo § 10 (pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování) vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, nebo

- osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně v některém níže uvedeném oboru:

- (IT00, TT00) Technologická zařízení staveb

- (IE02, TE03) Technika prostředí staveb se specializací elektrotechnická zařízení

 • Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě (NN, VN, VVN) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení. Předpokládaný termín připojení musí být nejpozději 31.8.2023.
 • Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitosti, případně části nemovitosti, např. střechy, kde bude projekt realizován.
 • Prohlášení z žádosti o podporu
 • Výpis údajů o skutečném majiteli

Těmito dokumenty můžou být s ohledem na vztah žadatele k nemovitosti zejména:

 • Pokud je žadatel vlastníkem nemovitosti (budova nebo pozemek) výpis z katastru nemovitostí.     V případě, že v okamžiku podání žádosti o podporu nejsou uvedené skutečnosti dosud v katastru nemovitostí zapsány, postačí doložit smlouvy tyto skutečnosti stvrzující.
 • Pokud žadatel není vlastníkem nemovitosti (budova nebo pozemek) - nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce/výprose, smlouva o zřízení věcného břemene, pachtovní smlouva či jiná smluvní dokumentace opravňující žadatele k výkonu jiných práv na nemovitostech, kde bude projekt realizován. Smlouva musí být sjednána minimálně po dobu realizace projektu a dále po dobu pěti (5) let od přechodu Projektu do centrálního stavu v MS2014+ "Projekt finančně ukončen ze strany ŘO". V takovém případě je třeba doložit i souhlas vlastníka nemovitosti s instalací FVE.

K okamžiku podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace je třeba doložit:

 • Stavební povolení s vyznačením právní moci nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát vydaný autorizovaným inspektorem stavební povolení nahrazující nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Případně potvrzení stavebního úřadu, že realizace FVE nevyžaduje výše uvedená povolení. V případě výroben do 20 kW p instalovaného výkonu bude doložen uzemní souhlas. Čestné prohlášení nebude akceptováno.