CIRKULÁRNÍ ŘEŠENÍ V PODNICÍCH využití druhotných surovin

(PŘEDPOKLÁDANÉ PARAMETRY VÝZVY)


PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ se připravuje!

Až 60% dotace na pořízení technologií, inženýrských sítí i stavebních prací spojených

s opětovným využitím odpadů a druhotných surovin ve výrobě.

Na co lze čerpat:

 • Výdaje na technologie, stavební práce, dodávky a služby.

Kdo může čerpat:

 • Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

Kolik může projekt získat:

 • 1 - 80 mil. Kč.

Procent podpory:

 • Míra podpory by se měla pohybovat v rozmezí 40 - 60 %.
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.
 • Podpora je poskytována ex-post.

Na co lze žádat dotaci?

 • Výdaje na pořízení technologií (strojů a zařízení).
 • Stavební práce.
 • Technický dozor.
 • Dodávky a služby.

Co je druhotná surovina?

 • Druhotnou surovinou se rozumí vedlejší produkty nebo upravené odpady, které přestaly být odpadem. Tzn. že mohou být po úpravě nadále využity jako vstup pro výrobu a nahradit tak primární surovinu.
 • Za druhotné lze považovat i nespotřebované vstupní suroviny nebo materiály předané k novému využití.

Na co můžete dotaci využít?

 • Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin.
 • Investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů.
 • Optimalizace či zavádění materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití.
 • Projekty a realizace průmyslové symbiózy.
 •  Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití.
 • Důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace.
 • Využití stavebních odpadů k další výstavbě.

Hlavní podmínky dotace:

 • Je potřeba splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. - podmínky jsou uvedeny ve Výzvě programu.
 •  Žádost o podporu musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a posudek o nejlepší dostupné technologii BAT.